1.) Nyereményjáték neve

Ez a nyereményjáték szabályzat a "1. kvíz-sorozat" elnevezésű játékra vonatkozik.

A jelen szabályzat célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a nyereményjáték részleteiről, feltételeiről és a részvétel módjáról. A szabályzatban foglaltak megismerésével és elfogadásával a résztvevők hozzájárulnak a játékban való részvételhez, és elismerik, hogy a játékszabályzat minden pontját megértették és betartják.

2.) Szervező lebonyolító

Név: Fiatalok a Nemzetért Alapítvány

Székhely: Székhely: 6237 Kecel, Hunyadi u. 9.

Szervezet nyilvántartási száma: 03-01-0002567

Képviselő: Kovács Zsófia, a kuratórium elnöke

Email cím: [email protected]

Szervező végzi az “1. kvíz-sorozat” elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

3.) Játékfeltételek

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a PegaPoll weboldal aktív felhasználója legyen, és 2024. május 10. és 2024. május 30. közötti időszakban töltse ki legalább 70% pontossággal az Fiatalok a Nemzetért Alapítvány által létehozott "1. kvíz-sorozat ” – kvíz kérdéseit. A Játékban részt vevő személy a kvíz kitöltésének megkezdése előtt hivatalosan elfogadja a nyereményjáték szabályzatát. A kérdőív kitöltési folyamatának lezárása előtt, a résztvevőnek kötelezően helyesen kell megadnia az e-mail címét a kérdőívben erre kijelölt mezőben.

3.1.) A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban részt vevő személyekre a továbbiakban 'Résztvevők' néven hivatkozunk. A Játékban kizárólag azok a természetes személyek jogosultak részt venni, akik Magyarország területén rendelkeznek állandó lakcímmel és betöltötték a 18. életévüket. 

További előfeltétel a Játékban való részvételhez, hogy a Résztvevő teljesítse a demográfiai adatok megadásának folyamatát a PegaPoll weboldalon, amely lehetővé teszi számára a kérdőív kitöltését.

A weboldal használatával elfogadja:

  1. Elfogadja jelen játékszabályzatot.
  2. Elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).
  3. Elfogadja az adatkezelési tájékoztatót.
  4. A PegaPoll demográfiai adatok megadása folyamata során a valóságnak megfelelően megadja a következő adatait: születési éve, neme, legmagasabb iskolai végzettsége, állandó lakhelyének településtípusa, irányítószáma. Továbbá a Játékban való részvétel alapvető előfeltétele, hogy a Résztvevő érvényes és aktív e-mail címet adjon meg, amelyen a Szervezővel való kommunikáció, valamint a nyeremény értesítése megtörténhet.

A Játékban a PegaPoll hivatalos weboldalán keresztül a fent felsorolt feltételeknek eleget tevők vehetnek részt.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket, illetve magát a Játékot – annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező jogosult bármely résztvevőt a Játékból kizárni, különösen abban az esetben, ha a Játékhoz kapcsolódóan visszaélés, a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha egy résztvevő a Játék lebonyolítását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen cselekszik. A játékszabályzat módosításairól, valamint a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítéseket a Szervező közzéteszi az https://fiatalokanemzetert.hu/ weboldalon és Fiatalok a Nemzetért Alapítvány Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy a változásokról megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kijelenti, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért és költségekért, és kizár minden ezzel kapcsolatos kártérítési, valamint kártalanítási igényt.

3.2.) A Játék menete

A Játékban való részvétel lehetőségét valamennyi PegaPoll weboldal felhasználó megkapja, aki 2024. május 10. és 2024. május 30. között kitölti a "1. kvíz-sorozat” – című kvízt és a megadott mezőbe beírja az email címét. A Játékos ezzel egyúttal elfogadja jelen nyereményjáték szabályzatot is.

3.3.) A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama: 2024. május 10. és 2024. május 30.

Nyeremény: A nyereményjáték lezárulta után 1-1 darab a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány által tervezett tornazsákot és vászontáskát kapnak a Szervezőktől a nyertesek, díjmentesen és további járulékoktól mentesen.

A nyeremények nem válthatók át készpénzre. A nyereményekkel kapcsolatos adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja. A Szervezőre a nyeremények átadásán és azok adóterheinek rendezésén túlmenően semmilyen további kötelezettség nem hárul. A Játékosok a Szervezővel szemben a fentiekben meghatározottakon kívül semmilyen további igényt nem támaszthatnak; a Szervező ebben a tekintetben minden felelősségét kizárja.

4.) A nyertesek sorsolása, a nyeremények átadása

A Szervező az automatizált gépi sorsolási módszert alkalmazza a sorsolás lebonyolításához. A nyeremények kisorsolása kizárólag azon résztvevők között történik, akik a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek eleget tesznek.

A nyeremények sorsolásának időpontja és helyszíne: a Szervező székhelyén, 2024. május 31-én.

A Szervező a nyertest/nyerteseket a kérdőív kitöltése során megadott e-mail címükön értesíti, legkésőbb a sorsolást követő 5 munkanapon belül.

A nyertesek kötelesek 5 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küldeni a nyeremény elfogadásáról, egyben az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatokat is megküldve. Amennyiben a nyertes a fenti együttműködési kötelezettségét a meghatározott határidőn belül nem teljesíti, jogosultságát a nyereményre elveszíti.

A nyereményeket a Szervező elektronikus úton, egyszeri alkalommal továbbítja a nyerteseknek, a regisztráció során megadott e-mail címre. Ez a folyamat a Játék lezárását és a nyertesekkel történő sikeres adategyeztetést követően, legkésőbb 30 napon belül megtörténik. Amennyiben a nyeremény értesítése vagy kézbesítése sikertelen, a nyertes ezt e-mailben jelezheti a Szervező felé.

A nyereményeket a Szervező postai úton, egyszeri alkalommal küldi el a nyerteseknek, az értesítés követő levelezés során megadott postai címre. Ez a kézbesítési folyamat a Játék lezárását és a nyertesekkel történő sikeres adategyeztetést követően, legkésőbb 30 napon belül valósul meg. Amennyiben a nyeremény értesítése vagy kézbesítése sikertelen, a nyertes ezt írásban jelezheti a Szervező felé.

A Szervező kijelenti, hogy a Játékban való részvételből eredő mindenféle vitás helyzetért felelősséget nem vállal, és a jogi út igénybevételének lehetőségét is kizárja. Továbbá a Szervező nem vállal felelősséget azon következményekért, amelyek a Résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokból erednek.

5.) Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos részletes információk és a hivatalos játékszabályzat a https://fiatalokanemzetert.hu/ weboldalon érhetőek el.

A nyertesek által megkapott  nyeremények nem válthatók át készpénzre.

6.) Adatkezelés

A Szervező, mint adatkezelő, felelős a Játékosok által a Játék céljából megadott személyes adatok kezeléséért. A Játékosok, mint adatkezelés érintettjei, a Játékkal kapcsolatos adatkezelés alanyai. Jelen szabályzat adatvédelmi tájékoztatóként szolgál a Játék során gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Mindazonáltal, minden esetben a Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója (elérhető a következő webcímen:  Fiatalok a Nemzetért Alapítvány adatkezelési tájékoztató az irányadó és elsődleges, és az abban foglaltak alkalmazandóak minden felmerülő helyzetben.

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a felhasználói adatok védelmére, és szigorúan alkalmazza az adatvédelmi jogszabályokat, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásait is. A felhasználók által közölt személyes adatok bizalmas kezelését garantáljuk, és harmadik fél részére nem adjuk ki ezeket. A PegaPoll adatvédelmi eljárásairól részletes tájékoztatást nyújtunk honlapunkon, mely a következő címen érhető el:  Fiatalok a Nemzetért Alapítvány adatkezelési tájékoztató .Ezeken az oldalakon található információk tartalmazzák adatkezelési politikánkat, a felhasználók jogait és az adatvédelemmel kapcsolatos eljárásainkat, ezzel biztosítva, hogy minden tevékenységünk megfelel a GDPR és egyéb vonatkozó adatvédelmi szabályozásoknak.